Khám phá những giá trị ChatGPT có thể tạo ra cho doanh nghiệp

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2023-07-17
Tác giả
Dương Tống
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Chia sẻ của doanh nhân Dương Tống - Ceo HomeNext Corporation về những giá trị to lớn mà ChatGPT đem đến cho doanh nghiệp.
Số trang
6 trang, hình ảnh minh họa
Từ khóa
Dương Tống , HomeNext Corporation , doanh nhân Việt Nam , ChatGPT , doanh nghiệp
Trích dẫn