Thương nhân Việt Nam trước khi thực dân Pháp xâm lược

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2023-05-23
Tác giả
Thư viện Doanh nhân Việt Nam
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tóm tắt
Đầu thế kỷ X, sau khi đập tan ách thống trị của các triều đại phong kiến Trung Hoa, giành lại độc lập sau hơn 1.000 năm bị đô hộ, nền độc lập chủ quyền và thống nhất quốc gia không ngừng được khẳng định và củng cố, đã tạo môi trường hòa bình, ổn định lâu dài để Vạn Xuân, Đại Cồ Việt, Đại Việt, Đại Nam, Việt Nam - tên nước ta qua các thời kỳ - xây dựng và phát triển đất nước. Đối với tầng lớp thương nhân, thoát khỏi sự kiềm tỏa, bóc lột của chính quyền đô hộ và được sản xuất, kinh doanh với tư thế người làm chủ đất nước là một xung lực mạnh mẽ để phát triển nghề nghiệp. Cùng với đó, chính sách thương nghiệp cởi mở, thông thoáng, cho phép thương nhân được hoạt động trong khuôn khổ quy định ở cả trong nước và ngoài nước, cả trên đất liền và ven biển của nhà nước giai đoạn này cũng là thuận lợi to lớn đối với thương nhân. Chính sách ấy tạo ra một môi trường buôn bán khá tự do cho tầng lớp thương nhân và tạo nên sự phát triển đa dạng của họ.
Số trang
7 trang, hình ảnh minh họa
Từ khóa
thương nhân Việt Nam , kinh tế Đại Việt , phường buôn , chợ làng , Đàng Trong , Đàng Ngoài
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu